įskelti

įskelti
įskélti, į̃skelia, įskė́lė K; R, Sut, N, L 1. tr. 1 padaryti plyšį, įskilimą kertant, kalant: Džiūsta įskeltà kartelė grėblio kotui Sb. Įskė́lę pagalioką, įspraudėm gyvatę ir nešamės namo Š. Kaltu stulpą inskėlė ir liepė meškai savo pirštus skylėn kišti LTR(Aln). [Kirviu] į labai didelį kelmą jis įskėlė didelį plyšį BsPI102. ^ Be skiedros ir pagalio neinskélsi Rod.įlenkti: Ta obels šaka i stogą įskė́lė KzR. 2. tr. pajėgti skelti: Malkos sunkiai į̃skeliamos 1. 3. tr. praskaldyti, prakapoti: Inskélk malkų prakurt pečių Rod. 4. tr. įsmeigti, įbesti, įkirsti: Peilis uodegon įskeltas LTR(Mrc). Kad būtų šiekšta, būt kirvis inskeltas LMD(Tvr).Vdš įsprausti, kad sugnybtų: Katei inskė́lė pagalį uodegon i paleidė Ml. 5. tr. įlaužti, sužaloti: Čia vienam, čia kitam [žąsiukui] įskeltà to[ji] kojelė Mšk. 6. intr. šnek. įtvoti, užkirsti (smūgį): Pamėginęs būtai tu senovėje taip kalbėti! Ištiestų tave ant grendimo, įskeltų tau kapą, žinotai tada V.Krėv. Reiks įskélt į ausį, tada atsiminsi Dkš. 7. tr. padaryti įkarpą, skeltuką: Švarką įskélti užpakalyje . Švarkas nugaroje įskeltas . 8. tr. LL227, Dglš skeliant įžiebti, uždegti: Įskélk ugnį su skiltuvu iš titnango (titnago) J. Neiñskeli skiltuvo, duok man – inskélsiu Ds. Kad nesi įgudęs, tai ugnies ir neįskélsi Brs. Įskélti šovinį . | prk.: Senio akyse nauji laikai įskėlė išdidumo kibirkštėles J.Avyž. Mažiausias moters prieštaravimas įskeldavo negreit užgesinamą vyro pyktį P.Cvir. Greičiausiai rekrutai ir įskels tą kibirkštį (bus akstinas), kuri uždegs sukilimo gaisrą V.Myk-Put. | refl. tr.: Neturi degtukų, tai įsiskélk iš titnago ugnies Š. 9. tr. nutiesti, išvesti: Buvo įskéltas kelalis stačiai į kapus Šts. 10. tr. Bru įskiepyti. | prk.: Esi įskeltas ing gerą alyvos medį BtPvR11,24. Ir įskélt jon ščiepelius visokių gamtų šventųjų DP96. Vierą … ing širdis … įskelti ir įšakninti MKr31.prk. įdiegti, įtvirtinti: Galėjo stipriaus įskelti tose šalyse krikščionystę Gmž.
◊ į gálvą įsiskélti tvirtai nuspręsti, nutarti: Insiskė́lė galvõn neskeltie gyvenvietėn Adm.
kaĩp įskéltas labai garsiai, smarkiai (rėkia, šaukia): Ikpiet rėkė kàp inskéltas Rod. Rėkia vison galvon kàp inskéltas Arm.
\ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • iškelti — iškélti vksm. Mótina iškėlė kūdikį iš vežimė̃lio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įskelti — įskélti vksm. Kirviù įskėlė málką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškelti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda programai iš operatyviosios atminties (bet ne iš disko) pašalinti. atitikmenys: angl. unload ryšiai: antonimas – įkelti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • iškelti — iškelti, ìškelia, iškėlė tr. I. išimti, ištraukti, išlaipinti; pakelti aukštyn, pakilti; išarti, išplėšti. 1. išimti ką (ppr. sunkų) iš kur nors: Iškelk kūdikį iš lopšio J. Žiobt ir apžiojo žuvis meškerę, ir iškėliau lyną Šts. Iškelkite mums avį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškeltinės — iškeltìnės sf. pl. (2); rš iškėlimas(?), iškeltuvės(?) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskeltinis — įskeltìnis, ė adj. (2) NdŽ įskeltas, įskilęs; dantytas: Įskeltiniai lapai LTII439. Įskeltinė vienlaiškė taurelė (calyx fissus) LTII436 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • unload — iškelti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda programai iš operatyviosios atminties (bet ne iš disko) pašalinti. atitikmenys: angl. unload ryšiai: antonimas – įkelti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • Союз русских Литвы — лит. Lietuvos rusų sąjunga Лидер: Сергей Дмитриев Основатель: Сергей Дмитриев Дата основания: 28.10.1995 …   Википедия

  • pakelti — pakelti, pàkelia, pakėlė tr. I. pajėgti ką paimti aukštyn, išlaikyti, iškęsti; iškelti aukštyn, padėti ką aukščiau, arčiau, į šalį; pašalinti. 1. pajėgti ką sunkaus paimti aukštyn: Imkiatav vienu įtempimu, vienu įstingu, ir pakelsitav akmenį J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkelti — atkelti, àtkelia, atkėlė tr. 1. įstengti ką pakelti iš vietos: Led atkėliau sunkų kūjį J. Gaidys sunkus, negaliu atkelt Ėr. Gal tu, brol, arklio jėgas turi? Jaunam neatkelti iš vietos tokios naštos!.. V.Krėv. Jeigu tekinio neàtkeli, tai sunkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”